از امام صادق (ع) پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟ فرمودند: چهار اصل1- دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد پس آرام شدم.2- دانستم که خدا مرا می بیند پس حیا کردم.3- دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد... ادامه حکایت

اخلاق و رفتار

1. پسرک واکسی
2. چه کشکی چه پشمی؟
3. دریای عشق و عاشقی
4. آیا ما هم معتاد هستیم؟
5. دو ریالی صلواتی

بیشتر >>


انگیزشی

1. مداد سیاه
2. حفر چاه
3. شکار مراد
4. خوش شانسی و بدشانسی
5. حل مسائل

بیشتر >>


خرد و حکمت

1. همانی هستی که همه می‌گویند؟
2. برو کشکتو بساب
3. بقال و خاتون
4. طوطی و حضرت سلیمان
5. جواهر گران قیمت

بیشتر >>


دین و مذهب

1. چه کشکی چه پشمی؟
2. خدا چه می‌خورد، چه می‌پوشد و چه کار می‌کند؟
3. لعنت بر شیطان
4. دین و مذهب ما چیست؟
5. آیا شما هم روزه هستید؟

بیشتر >>


زندگی

1. مرد ثروتمند و جواهراتش
2. پسرک واکسی
3. نون خوب خیلی مهمه
4. مادر دروغگو
5. اطلاعات لطفاً

بیشتر >>


سیاست

1. همانی هستی که همه می‌گویند؟
2. عبادت بجز خدمت خلق نیست
3. ماستمالی کردن
4. شرط کاهش مالیات
5. بدا به حال روس

بیشتر >>


عشق و زناشویی

1. دریای عشق و عاشقی
2. مادر دروغگو
3. صبحت بخیر عزیزم
4. جواب آزمایش
5. مراقب چشم های خود باشید

بیشتر >>


فرهنگ و مردم

1. دو قورت و نیمش هم باقیه
2. شیطان خود را بازنشسته کرد
3. حکیم‌باشی را دراز کنید
4. چه کشکی چه پشمی؟
5. بز بیاری

بیشتر >>


کسب و کار

1. دوربین پولاروید
2. دین و مذهب ما چیست؟
3. جنگ زرگری
4. حفر چاه
5. شکار مرغابی

بیشتر >>


لطیفه

1. ناصرالدین شاه و مرد ذغال فروش
2. ملانصرالدین و دیگ همسایه
3. نان خالی بی قاتق
4. دروغ نشنیده
5. روزه برای خر گم شده

بیشتر >>